//Trong vòng lặp while của file single. Cái này vừa hiển thị vừa có chức năng đếm lượt xem echo getPostViews(get_the_ID());